senast uppdaterad 2016 05 08
Neuroportalen - neurologiska sjukdomar

Behandling av Parkinson

L-dopa

BehandlingenBehandlingen vid Parkinson syftar till att öka mängden dopamin i hjärnan. Dopamin kan inte ges i tablettform eftersom det inte passerar blodhjärnbarriären. Istället används läkemedel som innehåller ett förstadium till dopamin (L-dopa). I hjärnan omvandlas L-dopa till dopamin och på så sätt ersätter man bristen.

Enzymer bryter ner L-dopa i kroppen. Denna nedbrytning begränsar mängden läkemedel som kan nå hjärnan. En av de enzymer som bryter ner L-dopa kallas perifert dekarboxylas. Genom att kombinera L-dopa med dekarboxylashämmare kan en större mängd av läkemedlet nå hjärnan. I Sverige finns två läkemedel som innehåller L-dopa i kombination med dekarboxylashämmare (Madopark® och Sinemet®). Dekarboxylashämmare minskar också risken för biverkningar såsom illamående och kräkningar.

Behandling med L-dopa är normalt väldigt effektiv under de första åren av sjukdomen. Effekten av L-dopa behandling avtar dock med tiden, vilket sannolikt är en konsekvens av sjukdomens naturliga fortskridande då antalet dopaminproducerande celler fortsätter att minska.
Allvarliga biverkningar av läkemedlet är ofrivilliga rörelser (dystonier) samt den så kallade on-off effekten, vilket innebär att perioder av orörlighet växlar med perioder av överrörlighet. Psykisk påverkan med illusioner och ibland hallucinationer är en annan allvarlig oönskad effekt.

Läkemedel som tillför dopamin till hjärnan är fortfarande den mest effektiva behandlingen, men nya mediciner med andra verkningssätt kompletterar nu ofta behandlingen och ges ibland som enda medicin.

Dopaminhärmare

Dopaminhärmare (Pravidel®, Requip®, Sifrol®, Cabaser®) stimulerar de celler som normalt aktiveras av dopamin så att man får en ökad effekt av L-dopa. Nervcellerna uppfattar dopaminhärmaren som dopamin och effekten av detta läkemedel liknar den effekt som uppstår när dopamin påverkar nervcellen. Dopaminhärmare kan ges som komplement till L-dopa när denna behandling inte har tillräcklig effekt.

Apomorfin (Apo-Go®) är en dopaminhärmare som kan tillföras kontinuerligt med hjälp av en bärbar pump. Långtidsbehandling med kontinuerlig tillförsel av Apomorfin® har visat sig förbättra motoriken hos personer med svår Parkinson genom att minska växlingarna mellan orörlighet och överrörlighet. Apomorfin® kan också tas i form av injektioner. Preparatet är snabbverkande och avsikten är att patienten ska ta en dos när denne är på väg in i en off-period. Dosens storlek är individuell och provas ut för varje enskild person under en vistelse på en neurologisk vårdavdelning.

COMT-hämmare

COMT-hämmare (Comtess®) förstärker effekten av L-dopa genom att hämma enzymet COMT som bryter ner L-dopa i kroppen. COMT-hämmare passerar till skillnad från L-dopa inte blodhjärnbarriären och når inte hjärnan. Detta gör att nedbrytningen av L-dopa minskar i kroppen, men inte i hjärnan. COMT-hämmare medför att lägre dos
L-dopa kan ges och därmed blir också biverkningarna färre.

År 2003 blev ett nytt läkemedel tillgängligt som kombinerar L-dopa med både dekarboxylashämmare och COMT-hämmare i en enda tablett (Stalevo®).

MAO-B-hämmare

MAO-B hämmare (Azilect®, Eldepryl®) hämmar ett annat av de enzym (MAO-B) som bryter ner L-dopa i kroppen. Läkemedlet utgör ett alternativ till COMT-hämmare för att minska dosen L-dopa.

Antivirala läkemedel

Amantadin (Atarin®, Amantadin® STADA) är egentligen läkemedel mot virussjukdomar, men kan ha effekt vid Parkinsons sjukdom genom att öka frisättningen av dopamin från celler som fortfarande producerar det. De förskrivs som licenspreparat vid Parkinsons sjukdom.

 

 


Faktagranskad av överläkare Jan Linder vid Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus

©-2010. Anna Hedström